Експерти от Фондация „Право и Интернет“ взеха участие в Информационния ден по равното заплащане, организиран съвместно от Фондация „Джендър проект в България”, Министерство на труда и социалната политика, Комисия за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ и Синдикат на българските учители.

Събитието се проведе на 22-ри ноември 2016 г. в Националния дворец на културата. Бяха представени резултатите от проучването и експертните анализи, осъществени в рамките на проект „ZeroGPG – Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG“, реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В последните няколко години дейностите на Фондация „Право и Интернет“ са насочени към обмен на знания, опит и добри практики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с фокус върху постигане на равенство между половете.

Разликата в заплащането на двата пола (GPG) представлява разликата в заплащането, което жените и мъжете получават, изчислено въз основа на средната разлика в брутното почасово възнаграждение на всички служители. Въпреки десетилетия на антидискриминационни закони и промени в политиките на предприятията и бизнеса по целия свят, жените все още не получават колкото мъжете на работното място.

Основните фактори, които водят до GPG са: дискриминация на работното място, практики на работното място и системите на възнаграждение; подценяване на уменията и работата, извършвана от жени, малко жени на висши и лидерски позиции, джендър роли и традиции и необходимост от балансиране на отговорностите в семейството и работата.

Проектът ZeroGPG се занимава с разликата в заплащането на двата пола (GPG), като използва транснационален подход с участието на различни заинтересовани страни, включително НПО, консултативни центрове за жени, изследователски институти, които работят заедно за преодоляване неравенството в заплащането.

По време на Информационния ден на равното заплащане бяха обсъдени възможните стратегии за справяне с проблема, както и новия уеб базиран инструмент за изчисляване на GPG, разработен пилотно в рамките на проекта ZeroGPG.

За повече информация относно проектните дейности на ZeroGPG, моля посетете интернет адреса на проекта.