На 14 ноември се проведе финална конференция в рамките на проект PRESENT (Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес) в Порто, Португалия. В конференцията взеха участие експерти от всички партньорски организации от консорциума, както и множество гости от различни държави, включително съдии, прокурори, адвокати, научни работници, както и други правни експерти в областта на наказателното производство.

Конференцията беше открита от доц. Даниела Илиева, Изпълнителен директор на фондация „Право и интернет“, която представи постигнатите до момента цели по проекта, както и цялостните резултати по него. Проект PRESENT се координира от фондация „Право и интернет“, като се фокусира върху правото на лицата да присъстват на наказателния процес срещу тях, както и на правото на осъдените лица да искат възобновяване на наказателното производство, предвидени в чл. 8 и чл. 9 на Директива (ЕС) 2016/343.

Експерти от всички 6 партньорски организации от консорциума участваха в първия панел на конференцията, наречен „Правото да присъстваш на съдебния процес в държавите членки“, като от името на ФПИ Деница Кожухарова, Ръководител на отдел „Права на човека“, представи доклад във връзка с българското законодателство по разглеждания въпрос. Вторият панел беше насочен към 3 основни теми – „Правото да присъстваш на съдебния процес в контекста на информационните и комуникационните технологии“, „Ефективна правораздавателна закрила“ и „Директивата в контекста на ЕС“. В третия панел беше посветен на сравнение на механизмите и гаранциите за правото да присъстваш на съдебния процес в гражданското, наказателното и административнонаказателното производства, като се проведоха и дискусии във връзка с наказателните процедури за дребни нарушения в Унгария и румънското законодателство по отношение на правото на лицата да присъстват в наказателния процес. Финалната конференция приключи с представянето на сравнителноправен анализ на законодателствата на партньорските държави по въпросите относно правото на лицата да присъстват в наказателния процес срещу тях и правото на задочно осъдените да иска възобновяване на производството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.