ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СОФТУЕРЕН ИНСТИТУТ - ЦЕНТЪР ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Фондация „Европейски Софтуерен Институт - Център Източна Европа” (ЕСИ ЦИЕ) подкрепя развитието на информационното общество и по-високата конкурентноспоспобност на ИКТ индустрията в България и Източна Европа, като организира, изпълнява и подпомага проекти, свързани с информационни технологии и усъвършенстването на управленските процеси и системите за качество в производството на софтуер. Предметът на дейност на Фондацията включва създаване и разпространение на знания, методологии и технологии за подпомагане изграждането на конкурентни бизнес модели и повишаване на готовността за сертификация по световно признати стандарти, организиране на специализирани обучения за усъвършенстване на управленските умения за нуждите на физически и юридически лица, както и общи обучения по компютърна грамотност за повишаване прилагането на информационните технологии във всички сфери на обществения и културния живот на страната, извършване на изследователска и развойна дейност в областта на информационните и управленски технологии.