Програма „Хоризонт 2020“

Най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС е финансов инструмент, насочен към повишаване на конкурентоспособността на Европа в глобален мащаб. Целта на „Хоризонт 2020“ е да се гарантира, че Европа осигурява всички условия за развитие на науката, премахва бариерите пред иновациите и улеснява сътрудничеството между публичния и частния сектор за създаване и практическо прилагане на иновативни решения. Финансираните проекти по тази рамка стимулират икономическия растеж и създаването на работни места.

Участието на Фондация „Право и Интернет“ в проектни предложения, финансирани по програма „Хоризонт 2020“, адресира актуални теми като дигитална сигурност, информационни и комуникационни технологии, борба с престъпността (включително престъпления в кибер пространството), тероризъм и радикализация, защита на критичната инфраструктура, сигурност на обществото при бедствия. Експертизата, която Фондацията демонстрира, допринася и за насърчаване на европейската общественост и културно пространство, осигуряване на икономически растеж и социално включване. За постигането на тази цел организацията участва в изпълнението на множество проекти по „Хоризонт 2020“, предоставяйки предимно правна и етична експертиза.

Експертите на Фондацията съсредоточават своите професионални умения и познания в областта на законодателството, свързано с използването на информационни и комуникационни технологии, по-специално в областта на информационната сигурност, електронната идентификация, защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

В допълнение на това, Фондация „Право и Интернет“ диверсифицира дейността си чрез участие в проекти, финансирани по рамката „Мария Склодовска-Кюри“ (също част от програма „Хоризонт 2020“) в качеството си на научна организация и изследователски център.