Период: Май 2013 - Октомври 2013
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” ще изготви анализи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба за прилагане и признаване на резултатите от информационната система за оценка на компетентностите на национално равнище и създаване на предпоставки за интегриране в т.нар. „електронно правителство”, по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”:

  • преглед на политиките и стратегическите документи на Европейския съюз и съществуващата наднационална нормативна уредба в областта на електронно управление;
  • преглед на политики, състояние, проблеми и законодателство в областта на електронното управление на национално ниво;
  • изготвяне на анализ на предпоставките за интегриране на информационната система за оценка на компетенциите в т.нар. „електронно правителство”;
  • подготовка на предложения за нови политики за осигуряване прилагането и признаването на резултатите от информационната система на национално равнище от гледна точна на интегриране на информационната система за оценка на компетенциите в т.нар. „електронно правителство”;
  • изготвяне на план за интегриране на информационната система за оценка на компетенциите към инфраструктурата на електронното управление, в т.ч. правен одит на създадената информационна система, мерки във връзка с реорганизация на работните процеси и нормативна обезпеченост, технически мерки, организационни и обучителни мерки, развиващи човешкия потенциал;
  • подготовка на предложения за нормативни промени за реализация на електронното управление в процеса на оценката на компетенциите, професионалното ориентиране, професионалното образование и обучение, висшето образование и търсенето и предлагането на работна сила, в контекста на горе упоменатите дейностти.

Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-2.1.06 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията в този портал отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.