Дата: 19 януари 2017 г.

На 19 януари 2017 г. се проведе Bitcoin конференция по проекта MAPPING в Хановер, Германия. Събитието се организира съвместно с Института за криминални науки към Университета Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover.

Нарастващата нужда от използването на виртуални валути поставя предизвикателства пред правото. Защитата на платежни средства се свързва с традиционните валути и тяхното регулиране. Тези разпоредби са все по-затруднени от появата на нови валути като Bitcoin, които са разработени и прилагани от недържавни институции.

Следователно е необходимо да се изясни дали държавната защита е или трябва да се ограничи до традиционните валути или трябва да се разшири, за да обхване и виртуалните такива. Трябва ли например традиционните форми за защита на собствеността да се прилагат и за виртуални платежни средства? Следва ли да се прилагат регулациите срещу пране на пари? Но също така традиционните инструменти на наказателното право може би ще се нуждаят от адаптиране: Как трябва да бъдат модернизирани инструментите на наказателното разследване, включително и санкциите като парични глоби например? Тези и други подобни въпроси бяха обсъдени по време на Bitcoin конференцията по проекта MAPPING в Хановер.

Фокус на дискусията бяха възможностите и заплахите от използването на виртуални валути от гледна точка на международното публично право. Дискутираха се иновационният потенциал на виртуалните валути, както и влиянието от тяхното използване върху икономиката. Въз основа на това се дадоха отговори на много въпроси, които стоят пред наказателното право, както и от гледна точка на неприкосновеността и сигурността на данни.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.