Акроним: MAPPING
Период: Март 2014 - Февруари 2018
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Целта на проекта е да създаде всестранно и последователно разбиране на много и различни икономически, социални, правни и етични аспекти на последните развития на Интернет, и тяхното въздействие върху отделните хора и обществото като цяло. По-конкретно, MAPPING ще изучава и дискутира съществуващите иновативни политики, бизнес модели и правната рамка във връзка с прилагането на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и необходимостта от промени с цел създаване на по-добра структура за управление на иновативна екосистема на ЕС. Ключът към успеха на MAPPING е планираната мобилизация на широк кръг от заинтересовани страни и обществени личности в областта на ИКТ от държави-членки на ЕС и асоциирани страни, в т.ч. академици, законодатели, интернет доставчици, международни и европейски органи, управляващи интернет, неправителствени и граждански организации. Проектът ще даде на тези участници форум за информирано обсъждане на проблеми, свързани с дигиталния преход, като например проблеми, свързани с личните данни и онлайн защита на интелектуалната собственост, бизнес модели и приложения за електронно управление, използващи лични данни, икономическа експлоатация на интелектуалната собственост и отворен достъп до иновации. Въз основа на тези изследвания и дискусии MAPPING ще създаде План за действие и ще произведе работещи насоки за политика, основаваща се на мултидисциплинарен поглед към последните и бъдещи развития в областта на информационните и комуникационните технологии, вземайки предвид разминаващите се интереси, гледни точки и практики на различните участници, които определят технологичното бъдеще на ЕС. По този начин MAPPING ще допринесе значително за създаването на благоприятна рамка за завършването на дигиталния преход и подобряване на иновативния климат в ЕС.

Проектът се подкрепя от Европейската комисия в направление “Науката в обществото”, под-направление “Мобилизация и обмяна на опит”, чрез финансиране от Седма рамкова програма (FP7); и е създаден в рамките на изследователската мрежа LexConverge. Проф. Джоузеф Канатачи е координатор на проекта като част от екипа на Университета в Грьонинген, Холандия. България си партнира с още 12 партньора от 10 различни държави.

Фондация "Право и Интернет" отговаря за организирането на обучения и публични обсъждания по трите ключови направления по проекта - защита на личните данни, интелектуалната собственост онлайн и управлението на Интернет в контекста на нови бизнес модели и отворен достъп до иновации.

Партньори по проекта