Период: Май 2009 - Септември 2009
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Развитието на информационните технологии и Интернет са основна предпоставка за извършването на съвременните компютърни престъпления. Като цяло обаче, освен с доказуемостта на тези престъпления, съществуват и проблеми по отношение на дефинирането на основните понятия с тях.

Фондация "Право и Интернет" съдейства за провеждането на шест обучения по компютърни престъпления и четири семинара за обучение на обучители за общо 150 съдии, прокурори и следователи от цялата страна.

Обученията обхващат теми за техническите аспекти на компютърните престъпления, същинските и несъщинските компютърни престъпления, нарушенията на авторски права в интернет, прането на пари и др.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.