Под "престъпление в кибернетичното пространство" ("компютърно престъпление", "свързано с компютрите престъпление" или "престъпление в сферата на високите технологии") следва да се разбира "престъпни деяния, извършени посредством използване на електронни съобщителни мрежи и информационни системи или срещу такива мрежи и системи". В действителност понятието се отнася до три категории престъпни деяния. Първата обхваща традиционните видове престъпление като измама или фалшификация, въпреки че в контекста на престъпленията в кибернетичното пространство тази категория се отнасят по-конкретно до престъпления, извършени посредством електронни съобщителни мрежи и информационни системи ("електронни мрежи"). Втората се отнася до публикуването в електронна медия на незаконно съдържание (например детска порнография или материали подбуждащи расова омраза). Третата включва престъпленията, характерни единствено за електронните мрежи, например атаки срещу информационни системи, отказ на услуга и чужд достъп (хакерство).

През последните години бе даден сериозен тласък на развитие на регулацията на компютърни престъпления в България. Един от старшите експерти на Фондация "Право и Интернет" участва в работната група по създаване на глава "Компютърни престъпления" от Наказателния кодекс и понастоящем подпомага структурите на Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България при разследване на случаи на кибер престъпления.

През 2007 г. екипът на Фондация изготви анализ на тема "Правна рамка и състояние на защитата на интелектуална собственост и борбата срещу кибер престъпленията в България" като част от едноименен проект. Впоследствие доразвива своите проучвания в два последователни проекта – Работен семинар на тема "Кибер тероризмът като нова заплаха за сигурността", финансиран от НАТО, и "Правосъдие в дигиталната ера - Укрепване на капацитета на магистратите на България и Румъния при разследване, обвинение и осъждания в случаи, включващи кибер престъпления", реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Последният завършва през 2009 г. и включва 4 мащабни събития за магистрати във връзка с особеностите на престъпленията, извършени с помощта на информационните технологии, анализиране на настоящата ситуация в превенцията и борбата с компютърните престъпления в България и Румъния, и изготвяне на препоръки за подобряване на нормативната уредба в сферата на правото на информационните технологии.

През 2009 г. Фондация "Право и Интернет" съдейства за провеждането на шест обучения по компютърни престъпления и четири семинара за обучение на обучители за общо 150 съдии, прокурори и следователи от цялата страна. Засягат се темите за техническите аспекти на компютърните престъпления, същинските и несъщинските компютърни престъпления, нарушенията на авторски права в интернет, прането на пари и др.

Партньори