Период: Август 2012 - Март 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” в партньорство с „Идеин” ЕООД в консорциум „ИДЕИН - ФПИ” ще изпълнява Обособена позиция 2 „Обучение, свързано с управление и прилагане на политиката за развитие на селските райони” на обществена поръчка за услуга с предмет “Организиране и провеждане на обучение” с възложител Министерството земеделието и храните.

Основната задача на проекта е подобряване на уменията, компетентността и капацитета на служителите на Министерството земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие” с цел подобряването на програмирането и прилагането на отделните мерки, максимално усвояване на средствата по Програмата и визията на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

Проектът включва организиране и провеждане на 8 краткосрочни, интензивни специализирани обучения за общо 120 служители.

В резултат на изпълнението дейностите по проекта ще бъде повишена квалификацията и подготвеността на служителите с оглед по-качествено и ефективно изпълнение на техните функции, свързани с процеса на програмиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на проектите, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 511 „Техническа помощ” на Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България.

Сфера

Партньори по проекта