Дейностите на отдел „Обучения, образование и социалнo предприемачество“ включват:

  • Разработване и реализиране на различни проектни предложения и проекти, свързани с предприемачество, включително спомагане намирането на устойчиви решения на проблеми от различни области.
  • Задълбочени изследвания в областта на технологичните иновации и социалното предприемачество с цел идентифициране на добри практики и възможности за тяхното прилагане в националната бизнес среда.
  • Развитие и разширяване на текущите усилия на ФПИ за популяризиране на социалното предприемачество, както и менторството като важни елементи на бизнес развитието в България и Европа. Тези усилия включват участието и инициирането на различни проекти, сред които е и финансираният по програмата Еразъм+ DiFens, който донесе на младите предприемачи нов набор от дигитални умения и ноу-хау. Понастоящем ФПИ работи по изпълнението на проект SEYW, който има за цел да създаде полезни взаимодействия между социалното предприемачество и работата с младежта и да им даде възможност да придобият подходящи знания за социалното предприемачество. Друг проект, който в момента е в процес на внедряване е DEEP - проект имащ за цел да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения.
  • Комуникация с ключови заинтересовани страни във връзка с текущи и бъдещи нужди и общи проблеми на общността с цел намиране на решения и спомагане нейното развитие и благосъстояние. Това включва работа по текущи наболели проблеми, проактивност и постоянство на действията в областта на социалната отговорност. Текущият проект TRAIN има за цел да насърчи структурирания диалог между младите мигранти и европейците и лицата, вземащи решения. Проектът EMPLOY е насочен към младежи с по-малко възможности, NEETs (младежите, които не са обхванати от системата на образование, нямат работа или не са включени в професионално обучение), младежи в неблагоприятно икономическо състояние и млади емигранти. Проектът ще даде възможност на младите хора, идващи от рискови среди, като им предостави необходимите знания и умения, с оглед тяхното бъдещо успешно професионално развитие.
  • Ангажимент към социалната отговорност на самата Фондация, включително текущата инициатива за събиране на пластмасови капачки и даряването им за проекта на Фондация „Идея в действие“, както и други отражения на корпоративната социална отговорност на Фондация „Право и Интернет“.
  • Организация и провеждане на корпоративни обучения. Тъй като Фондация „Право и Интернет“ работи с водещи експерти в различни области, корпоративните обучения са от най-високо ниво, с утвърдени резултати и обещаващо бъдещо развитие. Основен приоритет за отдел „Обучения и образование“ е разработването на обучения по интригуващи теми, които носят голяма добавена стойност за участниците.
  • Поддържане и постоянно надграждане на текущите сътрудничества между Фондация „Право и Интернет“ и Министерство на образованието и науката, както и с различни академични институции, университети и гимназии в България и в чужбина.