Дата: 08 - 11 юни 2010 г.

Тема: Пилотно обучение по приложението на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър.

Лектори: Свилен Янев, Георги Габровски