Период: Февруари 2010 - Септември 2010
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „Обучение и право” с водещ партньор Фондация "Право и Интернет" е избран за изпълнител на обществената поръчка „Обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията и разработването на единна система за атестирането им”, Обособена позиция 2 „Обучение на съдии по вписванията” - част от проекта на Министерство на правосъдието „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”.

„Обучение на съдии по вписванията” цели повишаване квалификацията на съдиите по вписванията с оглед приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър, както и приложението на частта „Охранително производство” по новия Гражданско-процесуален кодекс. В рамките на проекта са обучени всички съдии по вписванията в серия от обучения в петте апелативни района в страната. Дейности включват подготовка на учебна програма и материали, организиране и провеждане на десет обучения на обучаващи съдии по вписванията, подготовка и реализация на десет пилотни обучения, изпълнени от обучените в предходния етап съдии, подготовка на доклад от присъствените обучения и актуализиране на учебните материали, както и изработване на интерактивни мултимедийни материали.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сфера

Партньори по проекта