Дата: 15 - 18 юни 2010 г.

Тема: Пилотно обучение по приложението на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър.

Лектори: Гергана Чинева, Десислава Лозанова