Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът предвижда налагането на административно наказание - „глоба“ или „имуществена санкция“ до 4% от годишния световен оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро за несъответствие с новите правни разпоредби.

Обучението разяснява предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, законопроектът за които беше внесен в Народното събрание през м. юли.

Конкретните теми, които се разглеждат са:

 • Текущата правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила
 • Обхват на предстоящите промени в Закона за защита на личните данни
 • Основните стъпки по привеждане в съответствие с GDPR и по спазване на Регламента
 • Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ Декларации за информираност)
 • Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни
 • Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?
 • Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД
 • Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама - допустимост и правни гаранции за субектите на данни
 • Защита на личните данни при видеонаблюдение
 • Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията
 • Защита на личните данни на работниците и служителите. Обработване на лични данни на бивши служители
 • Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

Цели на обучението:

 • Квалификация относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания;
 • Практически знания и умения относно нововъведената правна регламентация, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последици;
 • Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;
 • Получаване на сертификат за успешно преминаване на обучителния курс.

Обучител: Деница Кожухарова , Адв. Десислава Кръстева, Д-р. Мартин Захариев