Период: Април 2011 – Май 2011
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация "Право и Интернет" е избрана за изпълнител на обществена поръчка „Предложение за оптимизация на структурата и организацията на дейността на „Булгартрансгаз” ЕАД и правила и процедури по управление на човешките ресурси” – проект на “Булгартрансгаз” ЕАД.

Основната цел на проекта е чрез оптимизиране на структурата на управление на дружеството да се постигне съвременна, гъвкава и функционално ефективна организация на дружеството, която да допринесе за интегриране към развиващия се, либерализиращ се пазар на пренос на газ в страната и в ЕС, в съответствие с добрите световни практики за организационно структуриране.

Изпълнението на проекта от страна на Фондация „Право и Интернет” включва два етапа: Етап 1 - Разработване на нова организационна структура, обновяване на функционални характеристики по звена и функции, изготвяне на нов правилник за структурата и организацията на дейността на дружеството, включително и правилник за вътрешния трудов ред, разработване на длъжностни характеристики за длъжностите в Централно управление на дружеството и изготвяне на кодекс за професионална етика; и Етап 2 - Изготвяне на нов правилник за документооборота на дружеството и изготвяне на други предложения за цялостното оптимизиране на дейността на дружеството.