Период: Март 2011 - Април 2011
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът се състои в:

• разработване на План за привеждане на организацията на работа на Комисията за финансов надзор към електронно управление в съответствие със Закона за електронно управление, преминаване към електронен документооборот, реинжинеринг на вътрешните бизнес процеси и предприемане на необходимите технологични, организационни, логистични, образователни, финансови и правни мерки;

• подготовка на предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор (ПУДКФН) с цел привеждането му в съответствие със ЗИД на ЗКФН; и

• подготовка на предложение за изменение на вътрешните документи, които определят изискванията, правилата за поведение и професионална етика (code of conduct) на длъжностните лица към комисията.