Програма „Еразъм+“

Програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, „Еразъм+“, реализира разнообразни възможности не само за физически лица, но също така и по отношение на организациите. Проектите, които Фондация „Право и Интернет“ разработва и изпълнява, имат за цел да развиват и предават актуални знания, умения и компетенции чрез интегриран подход и стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността.

Това включва въвеждането на нови методики за обучение, социални иновации, базирани на ИКТ платформи за обучение, трансфер на знания и обмен на добри практики в областта на дигиталната сигурност и неприкосновеността на личния живот. С осъществяване на своите дейности Фондацията допринася за повишаване на знанията и уменията на младежките работници, както и на лидери от неправителствения сектор. По този начин се цели насърчаване на предприемачеството и социалното предприемачество, конкурентоспособността, активното гражданство и социалното сближаване.

В допълнение на това, чрез всички свои проектни инициативи по програма „Еразъм+“, Фондация „Право и Интернет“ насърчава дигиталната грамотност, развитието на иновации, както и стратегическото междусекторно и междудисциплинарно партньорство между европейските организации.