Програма „Права, равенство и гражданство“

Програма „Права, равенство и гражданство“, която се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., има за цел да осигурипо-нататъшното развитие на пространството, в което равенството и правата на лицата, залегнали в Договора за ЕС, Договора за функциониране на ЕС, Хартата и международните конвенции за правата на човека, по които Съюзът е страна, се насърчават, защитават и прилагат ефективно.

Със своите дейности Фондация „Право и Интернет“ допринася за реализиране на целите на програмата в следните тематични области:

  • Насърчаване на правата, произтичащи от гражданството на Европейския съюз;
  • Насърчаване на ефективното прилагане на принципа на недискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, включително на равенството между жените и мъжете и правата на лицата с увреждания и на възрастните хора;
  • Превенция и борба срещу насилието над деца, младежи, жени и други рискови групи;
  • Насърчаване, утвърждаване и зачитане на правата на детето;
  • Постигане на равенство между половете;
  • Осигуряване висока степен на защита на личните данни;
  • Насърчаване изграждането на професионални мрежи за мултидисцлиплинарно сътрудничество и обмен на добри практики.