Статус: Текущ
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Обществена поръчка с предмет „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие“ се осъществява от от Фондация „Право и Интернет“ в ролята на Изпълнител, която отговаря за за реализирането на обособена позиция № 2: „Разработване на проекти на нормативни актове, устройствени правилници и други документи, необходими на общините“. В рамките на възложената задача Фондация „Право и интернет“ следва да изготви определени примерни документи, които ще послужат на общините при изпълнението на техни задължения, произтичащи от българското законодателство. Осъществяването на възложената задача се финансира по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, по оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ).