Период: Юли 2012 - Април 2014
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” е подизпълнител на консорциум „Сирма-Интерконсулт” за изпълнението на обособена позиция №3 „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация” на проекта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Развитие на административното обслужване по електронен път”. Целта на проекта е подобряването на административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаването на удовлетвореността на потребителите чрез използване на възможностите на електронното управление.

При изпълнението на проекта експертите на Фондация „Право и Интернет” ще изпълнят следните дейности:

  • Изготвяне на правен анализ на приоритетните услуги и подготовка на доклад от анализа на правната рамка, регламентираща услугите;
  • Подпомагане изготвянето на оптимизираните процеси по предоставяне на административните услуги чрез предоставяне на правно консултиране и правен одит на детайлните работни карти на оптимизираните процеси по предоставяне на административните услуги;
  • Подпомагане изготвянето на заявления за вписване чрез предоставяне на правно консултиране и правен одит на подготвените заявления за вписване на електронните административни услуги, унифицираните данни и информационни обекти;
  • Подготовка на предложения за вътрешни правила, инструкции и други необходими документи, регламентиращи извършването на оптимизираните процеси по предоставяне на определените електронни административни услуги в общинските администрации;
  • Подпомаганe подготовката на референтен модел на услугите чрез предоставяне на правно консултиране и изготвяне на наръчник с референтен модел на услугите с отразени спецификите съгласно класификацията на услугите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Партньори по проекта