Период: Април 2013 - Октомври 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет”, партньор в Консорциум „Иновативен Софтуер”, стартира разработването, изграждането и внедряването на информационна система за нуждите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, която да обслужва предоставяне на качествено дистанционно обучение в реални работни условия за над 20 000 студенти. Разработваната система цели да автоматизира голяма част от комуникации между преподавателя и студента, както и да повиши качеството на обучението чрез осигуряване на равен достъп до напълно функционален учебен процес и ефективно включване в него на лица, които живеят извън академичните градове, и на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания), заети лица и др. в синхрон с целта за постигане на учене през целия живот.

Основните дейности включват: изграждане на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти - виртуална библиотека; създаване и въвеждане в експлоатация на система за осигуряване на видеоконферентни лекции; разработване на интерактивен обучителен модул за самообучение на преподаватели и администрация; и разработване на електронни мултимедийни помагала.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Партньори по проекта