В епоха на технологични иновации, smart legal contracts предефинират традиционните договорни процеси. Това обучение представлява подробно изследване на smart legal contracts, което се фокусира върху техническите им фундаменти, правните последици и практическите приложения на интелигентните договори. Без значение дали сте юрист, технолог или бизнес лидер, това обучение ще ви даде необходимите знания, за да използвате потенциала на smart contracts, като в същото време осигурите съответствие с правните стандарти.

Специфичните теми, които ще бъдат разгледани, са:

1. Smart Legal Contracts - въведение

- Запознаване с концепцията за интелигентните правни договори и тяхната значимост в съвременния бизнес.

2. Технически аспекти

- Кратък преглед на блокчейн/DLT технологията и нейната роля за създаване на сигурни и предсказуеми договори.

3. Правен режим и съответствие със законовата рамка

- Изследване на правните последици на интелигентните договори: правна сила, изпълнимост на задълженията, приложимо право и други регулаторни аспекти.

4. Практически приложения и тенденции

- Представяне на реалните приложения на smart legal contracts: управление на веригата на доставки, финансови услуги и други.

- Кратко обсъждане на етични аспекти, въпроси, свързани с поверителност и защитата на личните данни.

Цели на обучението:

- Ще получите цялостно разбиране за интелигентните правни договори и тяхното въздействие върху бизнес процесите.

- Ще навигирате умело в правния и регулаторен пейзаж на smart (legal) contracts, като гарантирате засилен фокус върху правното съответствие и управлението на риска.

- Ще разгледате реални приложения на интелигентни договори в различни индустрии.

- Ще разберете какви са етичните съображения и рисковете, свързани със защитата на личните данни при използването на smart legal contracts.

Обучител: Вяра Савова