TDM 2000

TDM 2000 e независима неправителствена организация, която координира младите хора, желаещи да си съдействат при доброволчески инициативи, подпомагайки ги да развиват своите личностни и професионални умения чрез експериментално обучение и неформално образование. Основни полета на интерес са: младежки политики, предприемачество, права на човека, демокрация, междукултурно обучение, активно гражданство, неформално образование, интернационално сътрудническо, регионално развитие и миграция. Всички дейности, реализирани от организацията, са добре премислени, планирани и осъществени от млади хора.