Акроним: TRAIN
Период: март 2019 г. – септември 2020 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът TRAIN (Проследяване на политиките за интеграция чрез структуриран диалог) е 18-месечен проект, насочен към млади мигранти и младите европейски граждани. Проектът цели да насърчи структурирания диалог между младите хора и политиците чрез съвместно участие и на двете групи. Именно посредством структурирания диалог партньорите по проекта възнамеряват на предоставят право на глас на младите хора, създавайки връзката между тях и политиците. Проектът има за цел да стимулира дебата, отзвука и размисъла в посока – причините за настоящите миграционни явления, проучвайки стратегия за социална интеграция на младите хора и разработвайки ad hoc инструменти.

Проектът има за цел да допринесе за определянето на политиките за младежта в процеса на интеграция на мигрантите, за приобщаващо общество, за насърчаване на толерантността и зачитането на правата на човека; за насърчаване на диалога, взаимното обучение и сътрудничеството между създателите на политики и младите хора с различни култури и среди, насърчаващи междусекторните подходи и сравнявайки моделите в различни реалности, допринасящи за разработването на нови политики на ЕС в областта на законната миграция и интеграция; за насърчаване на участието на младите мигранти и европейски граждани, засилвайки приноса им за създаването на по-добро общество и др.

Проектът се координира от TDM 2000 International, като в партньорството участват 10 партньора от ЕС, от които BE - Education, Equality, Sustainability(BESS) (Австрия), Centre for European Progression IVZW (Белгия), Law and Internet Foundation (България), TDM 2000 EESTI (Естония), STEPEUROPE RY (Финландия), TDM 2000 ITALY (Италия), KUNSILL NAZZJONALI TAZ-ZGHAZAGH (Малта), GEOCLUBE (Португалия), ASOCIATIA INITIATIVE SI PROIECTE PENTRU TINERET IMAGO MUNDI (Румъния).

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.

Уебсайт на проект TRAIN

Партньори по проекта