Период: Януари 2007 - Декември 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

В рамките на проекта са изготвени нормативен анализ на съществуващото законодателство, имащо отношение към имплементацията на електронното управление, вкл. закони и подзаконови нормативни актове; нормативен анализ и сравнение на съществуващите практики за имплементация на електронното управление в държави-членки на ЕС, както и разработване на стратегически документи - предложения за развитие на нормативната уредба и подобрение на съществуващите практики за имплементация на Стратегията за електронно управление.