Период: Септември 2005 – Декември 2005
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Изготвено е проучване и анализ на изискванията съгласно Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за повторно използване на информация от обществения сектор, на възприетите в държавите-членове подходи за транспониране на Директивата и на съществуващата към момента в България практика за използване на информация, произведена от обществения сектор. Към експертния анализ са изготвени и представени препоръки за подход при транспониране на Директива 2003/98/ЕО в българското законодателство.