Обучението цели да представи информация за задълженията на работодателите по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и свързаните с тях практически аспекти, който транспонира Директива 2019/1937 на ЕС (т.е. Whisleblowers Dirtective). В рамките на обучението се предоставя информация за причините въвеждането на това ново законодателство, както практически насоки относно приложното поле на закона – кои работодатели засяга, на кои лица предоставя защита, какви могат да бъдат сигналите подавани по реда на този закон, какви са мерките за защита, които предвижда закона и др. Сред ключовите аспекти, които се разглеждат в рамките на обучението и са с най-голямо практическо значение за работодателите, са изискванията, свързани със задълженията им да изградят и поддържат вътрешен канал за подаване на сигнали и да разглеждат сигналите, които постъпват чрез него. Не на последно място, обучението представя информация и относно актуалните насоки и практики на Комисията за защита на лични данни във връзка с приложението и спазването на този Закон.

Обучител: Адв. Десислава Кръстева