Десислава Кръстева

Адв. Десислава Кръстева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2003 г. Специализира в областите защита на личните данни, електронна търговия и интернет право, телекомуникационно право, договорно право, дружествено и търговско право.

Резюме

Адв. Десислава Кръстева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2003 г. Специализира в областите електронна търговия и интернет право, телекомуникационно право, защита на личните данни, договорно право, дружествено и търговско право.

През последните години активно участва в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове като Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за електронните съобщения, нормативни актове, свързани с унифицираната визия на държавната администрация и др.

Адв. Кръстева често е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни, електронното управление и др.

Автор е на многобройни доклади и становища по прилагането на европейската правна рамка, свързана с информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защита на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др. Съавтор е на Електронните доказателства в България, Глава от Международни електронни доказателства, издание на Британския институт по международно сравнително право, както и на доклад относно прилагането на правото на ЕС в областта на информационното общество.

През 2008 г. адв. Кръстева спечели стипендията на Комитета по интелектуална собственост, съобщения и технологии на Международната асоциация на адвокатите (IBA).

Член е на Софийската адвокатска колегия, както и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAPP.