Период: Ноември 2013 - Май 2014
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „Обединение за добро управление” стартира извършване на функционален анализ на администрацията на Комисия по защита на личните данни, включително:

  • планиране и подготовка, същинско провеждане и приключване на функционален анализ;
  • oсъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение съобразно осъществения функционален анализ, в т.ч. изготвяне на План за управление на промяната, разработване на проект за нова организационна структура, подобряване на механизмите и резултатите за измерване на резултатите от дейността на администрацията и изпълнение на целите, актуализация на вече съществуващи и/или изготвяне на нови нормативни и административни документи като правилници, инструкции, наредби и др., провеждане на еднодневно обучение на ръководния състав на Комисията за защита на личните данни за осъществяване на координация и контрол при реализацията на функциите при новата организация на дейността.

Съдружници в консорциума са Фондация „Право и Интернет” и „Ла Фит” ООД.

Проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Ефективна структура на държавната администрация”.

Партньори по проекта