Концепцията за защитата на личните данни е да изгради законодателни, организационни и технологични мерки, които да предпазват правата на човека във връзка с неприкосновеността на личния живот при обработката на личните данни. Именно такива принципи са заложени в действащата европейска нормативна уредба и саморегулационни политики. Така чрез налагането на правни задължения върху администратора на данни и чрез оказването на съответни права на физическите лица, идеята зад защитата на личните данни е да изгради сигурна и справедлива среда за обмен на лична информация.

В областта на личните данни екипът на Фондация "Право и Интернет" се отличава със значителен опит и познаване на проблемите на защитата, обработването и прехвърлянето на лични данни на трети страни, разработването и съхраняването на международни централизирани бази данни, разкриването на лични данни на компетентните държавни власти при необходимост за целите на криминални разследвания и обвинения, регистрацията на администратори на лични данни и т.н.

Различни държавни институции (министерства, агенции и комисии) се доверяват на познанията и дългогодишната практика на Фондация „Право и Интернет” в областта на защита на личните данни, а нейни експерти често са канени да участват в разработването на нормативни актове в тази връзка. Те са лектори на множество международни конференции, форуми и семинари относно защитата на личните данни, включително и на обучения на държавни служители от органите за защита на личните данни и други дирекции в държавната администрация.

Един от водещите експерти на Фондация "Право и Интернет" е член на престижния Европейски институт по въпросите на личната неприкосновеност.

През 2007 г. екипът на Фондацията реализира първият по рода си семинар по въпросите на имплементирането на европейското законодателство относно защитата на личните данни в България и европейските практики в тази област, като сред участниците са едни от най-известните европейски експерти.

През 2010 г. екипът на Фондация "Право и Интернет", в качеството си на партньор по проект, стартира реализацията на "Отношението на потребителите към личната неприкосновеност относно услугите, свързани с потребителското съдържание в дигиталната икономика" (CONSENT), имащ за цел да проучи как поведението на потребителите и търговските практики променят ролята на съгласието при обработването на лични данни. CONSENT ще разшири базата от знанията, която е в основата на формулирането и имплементирането на политики и корпоративни процедури в сферата на защита на потребителите и техните лични данни, с цел информирането на Европейския законодател и допринасянето за развитието на европейските научноизследователски общности в тези области. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕК по Седма рамкова програма.

През 2011 г. стартира и проектът "Методи за анализ на технологиите за автоматизирано разпознаване" (SMART), който комбинира технически преглед на ключови приложения с преглед на съществуващото законодателство с цел изследване на интелигентните системи за наблюдение, включително граничен контрол, контрол на тълпата, борбата с тероризма и е-правителство. Проектът ще създаде съвкупност от инструменти, които биха били полезни на системните дизайнери, политици и законодатели в цяла Европа. На следващ етап проектът ще съдейства за създаването на европейска експертиза във връзка със законодателството за защитата на личните данни, за да подготви проектозакон, съдържащ редица мерки, гарантиращи данните и тълкуващи употребата на интелигентното наблюдение, съвместими с CFD 2008/977/JHA и други приложими нормативни актове. Екипът на Фондацията участва като координатор на работен пакет "Интелигентни системи за наблюдение в ключова област 4 - Електронно управление".