Период: Септември 2005 – Декември 2005
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът „Изработване и актуализиране на пакет от нормативни документи за изменение и допълнение на действащата нормативна уредба в областта на електронната търговия” е последната стъпка по имплементиране на европейските изисквания към нормативната уредба на обществените отношения, свързани с електронната търговия. Цел на проекта е изработването на нови и актуализирането на съществуващите предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство в съответствие с проекта на Закон за електронна търговия (ЗЕТ) и действащата европейска уредба. Предмет на разработката са правилата, регулиращи обществените отношения, свързани с електронната търговия, които са извън обхвата на проекта на ЗЕТ и по-конкретно отношенията с международен елемент, отношенията във връзка с финансовите услуги, електронните подписи и електронните документи, защитата на потребителите, закрилата на личните данни, защитата на интелектуалната собственост, данъчното облагане, както и наказателно-правните аспекти в електронната търговия.