Период: Април 2015 - Октомври 2015
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум "Сирма-ПИ" подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Извършване на пълен реинженеринг на административната дейност на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) с цел, преход към извършване на административната дейност по обработка на информацията изцяло в електронна форма. Доставка на АИС, създаване и внедряване на средства за достъп до регистрите на НСЦРЛП, вкл. ПЛС", включваща следните дейности:

  • изготвяне на анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги и препоръки за тяхното подобряване;
  • създаване на оптимизационен модел, представящ административната дейност чрез унифицирани дефиниции на услуги и процедури, отразяващи препоръките от извършения анализ и създаване на съответстващите им вътрешни правилa;
  • доставка на АИС, обслужваща административните процедури/услуги на НСЦРЛП;
  • разработка и интеграция с АИС на специализирани информационни модули, осигуряващи работата на регистрите, вкл. Позитивния лекарствен списък, на НСЦРЛП;
  • създаване и внедряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса съгласно ЗЕУ;
  • създаване на средства за Интернет достъп до съдържанието на регистрите, вкл. Позитивния лекарствен списък, на НСЦРЛП, включително и за хора с увреждания;
  • създаване и внедряване на ресурси за достъп на граждани до информация за лекарствени продукти чрез SMS обмен, както и чрез мобилни приложения за операционни системи Android, iOS и Windows Phone;
  • съпътстващо обучение за работа със системата.

Основна цел е изграждането на модерна и ефективна, ориентирана към потребителите администрация на НСЦРЛП чрез развитие на качествени електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, осигурени по различни електронни канали за достъп - чрез разработката и внедряването на нови софтуерни продукти и модули за предоставяне на електронни административни и информационни услуги и привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.

Проект "Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Партньори по проекта