Акроним: eIDAS
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът „Извършване на цялостна оценка на нивото на съответствие на националните законодателства в региона на Западните Балкани с регламента на ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транцакции на вътрешния пазар, както и готовността за постигане на оперативна съвместимост в региона“ има за цел изготвянето на няколко различни неща:

  • Извършване на анализ на съществуващите споразумения за признаване на удостоверителните услуги, включително обособяване на показателите, които да се използват при оценката на готовността за постигане на оперативна съвместимост в региона на Западните Балкани.
  • Изготвяне на доклади, обхващащи нивото на сближаване на националното законодателство, както първично, така и вторично, с Регламента, както и извеждане на ключови препоръки относно нуждата от допълнителна хармонизация, списък на удостоверителните услуги и списък на сертифицирани/квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги и др.
  • Анализ на съществуващите споразумения за признаване на удостоверителни услуги; предоставяне на препоръки и предложения за предприемане на конкретни действия относно това какво следва да се направи; оценка на готовността за постигане на оперативна съвместимост в района на Западните Балкани;

Изпълнението на този проект се финансира чрез Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество.