Период: Януари 2002 - Септември 2004
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът LEX Справочник има за цел повишаване на професионалния стандарт на българската юридическа гилдия чрез изграждане на работеща система за правна информация в Интернет. Проектът е осъществен на два етапа.

Януари 2002 г. - декември 2002 г.:

В основата на първия етап бе изграждането и поддържането на електронен справочник на български и на английски език, съдържащ полезна и актуална информация с база данни за адвокатите, нотариусите, синдиците, съдилищата, арбитражите, следствените служби и прокуратурите. Част от проекта бе публикуването на нормативни актове, уреждащи правния статут, дейност и етични правила на поведение на юристите, и популяризирането на различни проучвания, анализи и публикации, имащи отношение към юридическата професия.

Проектът бе осъществен с финансовото съдействие на Фондация “Отворено общество”, адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко.” и Правна инициатива за Централна Европа и Евразия на Американската асоциация на юристите (ABA/CEELI) чрез грант на USAID за реформа в съдебната система.

Октомври 2003 г. - септември 2004 г.:

Успешните резултати и положителната обратна връзка, получена от бенефициентите на проекта, мотивираха Фондация “Право и Интернет” да продължи и обогати в съдържателно отношение започната инициатива, като допълни съществуващите бази данни със справочна информация за представителите по индустриална собственост, местата за лишаване от свобода, правните клиники, юридическите факултети и професионалните правни асоциации в България. Към наличните нормативни актове, публикувани на Интернет страницата, проектът предоставя безплатен достъп до всички действащи български закони.

Вторият етап на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие (CIDA).

Партньори по проекта