• Защита на личните данни в дигитална среда

Обучението разглежда особеностите и практическите предизвикателства при обработването на лични данни чрез използване на съвременните технологии.

В програмата са включени ключови въпроси като осигуряването на сигурността на данните, реакциите при нарушения в сигурността на данните, уреждането на отношенията с доставчици на технологични услуги или с партньори в контекста на осъществяване на различни дейности в дигитална среда. В дълбочина се разглеждат и специфични правни предизвикателства, свързани с обработване на лични данни в дигитална среда в контекста на предоставянето на онлайн услуги, дигиталното маркетингово присъствие, трудовите правоотношения, подбора на персонал и др.

  • Практическо приложение на GDPR – актуални практики и предизвикателства

Обучението предлага актуален набор от теми от практиката, които текущо се обновяват. В съдържанието му е включена информация за добрите и лошите практики при обработването на лични данни в трудовоправен контекст, предизвикателства при уреждането на отношенията с обработващи, администратори, съвместни администратори и подобработващи, трансферите на данни извън ЕС и законосъобразното използване на „бисквитки“.

  • Длъжностни лица по защита на данните

Обучението представлява 3-дневен специализиран обучителен курс и включва въпроси и практически насоки, касаещи правните аспекти на защитата на личните данни, функциите на длъжностното лице по защита на личните данни, осъществяването на дейностите на длъжностното лице – стъпка по стъпка, както и модул, посветен на технологичните аспекти и сигурността на данните.

  • Актуални практики на КЗЛД при нарушение в сигурността на данните и при извършване на проверки

Никой не е застрахован срещу нарушение в сигурността на данните. При възникване на такъв инцидент GDPR изисква мигновена, експертна и комплексна реакция. Какво е необходимо да направим при настъпване на нарушение в сигурността на данните, какво да очакваме след подаването на Уведомление за нарушение в сигурността на данните към КЗЛД, как да оценим нивото на риск на настъпилото нарушение в сигурността на данните, как протичат проверките, извършвани от КЗЛД и не на последно място какво можем да направим преди настъпване на такъв инцидент, за да минимизираме рисковете за нашата организация, са сред въпросите, които се разглеждат от практическа гледна точка в рамките на това обучение.

  • Персонализирани вътрешни корпоративни обучения в областта на защитата на личните данни, съобразени с индивидуалните нужди на и предизвикателства пред конкретна организация.

Обучители: Адв. Десислава Кръстева и Д-р. Мартин Захариев