Период: Август 2012 - Април 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „ИДЕИН - ФПИ” стартира изпълнението на Обособена позиция №1 „Организиране и участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, в обучение и семинари в страната и чужбина (в това число разходи за организиране на обученията и разходи за участие – пътни, дневни и квартирни и такси участие)” на обществена поръчка за услуга с предмет: “Организиране и провеждане на обучение”. Съдружници в консорциума са „Идеин” ЕООД и Фондация „Право и Интернет".

В резултат на изпълнението на дейностите по Обособена позиция 1 ще бъдат реализирани:

• 2 учебни визити в страни-членки на ЕС, всяка за по 20 участници - представители на Министерство на земеделието и храните;

• 12 специализирани обучения за общо 360 човека.

Проектът е насочен към обмен на опит и добри практики на прилагането на Програмите за развитие на селските райони в програмен период 2007 – 2013 г. и програмиране на Програмите за развитие на селските райони за програмен период 2014 – 2020 г.

Основна цел е повишаване на знанията и капацитета на служителите, ангажирани с контрола, наблюдението и оценката на Програмата за развитие на селските райони.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 511 „Техническа помощ” на Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България.

Сфера

Партньори по проекта