Отдел „ИКТ право“ фокусира дейността си върху:

  • Правни анализи и изследвания. Отделът извършва задълбочени изследвания на правната уредба на информационните и комуникационните технологии в България, Европа и отвъд. Обект на изследване са употребата на електронни документи и електронни подписи, електронната идентификация, регулацията на електронната търговия, защитата на интелектуалната собственост при употребата на ИКТ, защитата на потребителите, електронното управление, правният режим на информацията, криптографията, стандартизацията, както и мястото на ИКТ в гражданския (включително електронни доказателства) и наказателен процес. В тази връзка Фондацията реализира редица национални и международни проекти, сред които текущи са COPKIT, FORMOBILE и GUARD, засягащи въпросите, свързани със защитата на лични данни, сигурността, управлението на интернет, киберсигурността и т.н.
  • Развитие и усъвършенстване на правната рамка в областта на ИКТ правото. Експерти на Фондацията взимат активно участие и подпомагат работните групи по изготвяне на текущата законодателна рамка, касаеща обществените отношения при и по повод използването на ИКТ. Тази дейност се подпомага от обмяната на добри практики, извършвана в рамките на международните проекти на Фондацията, които допринасят за развитието и правилното прилагане на правото на ИКТ на европейско и световно ниво.
  • Разработване на ключови политики и стратегии от национална важност. Експертният екип на Фондацията подпомага процесите по изготвяне на национални политики в областта на ИКТ, сред които Стратегията за електронно управление, Стратегията за електронно здравеопазване, политиките и стандартите за предоставяне на електронни услуги.
  • Имплементиране на национални проекти, имащи за цел да анализират информационните структури на лица от публичния и частния сектор и да подпомогнат навлизането на ИКТ в техните работни процеси. Дейността включва изготвянето на правни становища и анализи за съвместимост и установяване на празноти.