Период: Октомври 2014 – Април 2015
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „ФПИ-ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД, е избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, с възложител Висшия съдебен съвет.

В рамките на договора са включени следните дейности:

  1. Анализ на нуждите от обучение (в национален мащаб)
  2. Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати на Висшия съдебен съвет извън тази, реализирана от Националния институт на правосъдието
  3. Разработване на обучителни модули по 9 специфични тематики: приложение на специализираното законодателство в областта на енергетиката; право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС; облигационно и международно право; административно-наказателно право; обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на финансовото профилиране; настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето, прекратяване на настаняването, противоречива съдебна практика; проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт, основания за искове, анализ на съдебната практика; финансово управление и приложението на ЗФУКПС; повишаване на капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
  1. Подбор на 36 обучители, в т.ч. и международни експерти
  2. Провеждане на 4 обучения на обучители
  3. Организиране и провеждане на 28 специализирани обучения за не по-малко от 500 съдии, прокурори, следователи и административни ръководители от петте апелативни съдебни района, съгласно изработената програма за 2014/2015 г.
  4. Анализ и оценка на ефективността на проведените обучения
  5. Подготовка и отпечатване на ръководства по описаните по-горе правни сфери, наръчник за финансово управление и помагало за работата на етичните комисии

Реализирането на проект от такъв мащаб е амбициозно начинание и първо по рода си за България и се явява предизвикателство както от гледна точка на разработването на програма за професионална квалификация на магистрати на Висшия съдебен съвет извън тази, реализирана от Националния институт на правосъдието, така и с оглед на широкия спектър на обхванатите теми в рамките на специализираните обучения.

Проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, в рамките на приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, под-приоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“.

Сфера

Партньори по проекта