Поради високия интерес и голям успех на първите два обучителни семинара в рамките на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни“ (ProLegis), екипът на Фондация "Право и Интернет" организира трети в гр. Бургас.

Семинарът по проект ProLegis е насочен към служители в местните власти, които изпълняват функцията на длъжностно лице по защита на данните. Основната цел е представяне на ключовите моменти от новите изисквания, които Общият регламент за защита на лични данни въвежда.

Органите на местната власт предоставят основни услуги на гражданите, което включва непрекъснато обработване на лични данни, включително и на чувствителни такива. Поради това е необходимо правилното разбиране и прилагане на европейското законодателство в тази сфера. Голяма част от дейностите по проекта са посветени на повишаването компетенциите на административния персонал, който е пряко ангажиран с обработването на лични данни.

Семинарът ще се проведе на 26 февруари 2019 г. в гр. Бургас.