Акроним: ProLegis
Период: ноември 2017 г. - април 2019 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът ProLegis обединява 6 партньорски организации от 6 различни държави членки на ЕС (България, Австрия, Латвия, Гърция, Румъния и Словакия), допълващи се със своята различна експертиза – правни проучвания, защита на личните данни и правото на неприкосновеност, публична администрация и образование. Под ръководството на Фондация „Право и Интернет“, дейностите на проекта ще бъдат насочени към онези служители на местните власти, които ще изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на данните. Проектната идея е припозната от различни видове организации – университети, научноизследователски центрове, малко предприятие и асоциация на общини, които заедно ще положат усилия за предоставянето на учебна програма върху нововъведенията, породени от новата европейска регулация за защитата на личните данни.

В рамките на проекта ще бъдат разработени както учебна програма, така и методология на преподаване, с които ще бъдат подобрени знанията и уменията на служителите в местните власти, които ще изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на данните. Други проектни дейности ще бъдат организирането и провеждането на работни семинари в партньорските държави. Планиран е още и международен работен семинар, където ще бъде приложен подхода обучение на обучители. За да бъдат достигнати и онези служители в местните власти, които нямат възможност да присъстват на проектните събития, ще бъде разработена и платформа за електронно обучение. Съдържанието на платформата ще бъде структурирано с оглед разработените обучителни материали и ще бъде достъпно на всички партньорски езици, както и на английски език.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.

Уебсайт на проект ProLegis

Платформа за онлайн обучение на проект ProLegis

Партньори по проекта