Период: Ноември 2005 – Ноември 2006
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът е насочен към подобряване на сътрудничеството между държавната и местна администрация и гражданите чрез активното използване на информационните технологии при административното им обслужване. Той има за цел създаването на предпоставки за развитие и използване услугите на електронното правителство и осъществяване на по-интензивен за сметка на хартиения електронен документооборот в отношенията между граждани и администрация. Реализация на проекта е свързана с изпълнението на няколко конкретни задачи като: спомагане за изграждането на добре информирано общество; активно използващо средствата на информационните технологии във всекидневните си контакти с държавната администрация; повишаване използването на услугите на електронното правителство в България; осъществяване на комплексен мониторинг за изпълнението на Стратегията на електронното правителство и Плана за осъществяването й; анализ на съществуващите проблеми пред развитието на електронното правителство в България и изготвяне на конкретни препоръки за преодоляването им.

Включва две обучения на юристи, служители на държавната администрация и частния сектор по въпросите на електронното управление; разработване на анализ за употребата на електронния документ и електронния подпис при комуникацията с и в държавната администрация; изготвяне на доклад “Анализ на състоянието на българското електронно правителство. Основни проблеми и бариери пред динамичното му развитие" и насоки за електронната обмяна на документи с държавната администрация и видовете документи, които могат да бъдат обменени.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация.