Акроним: MIICT
Период: ноември 2018 г. – януари 2022 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът „Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ“ (MIICT) е създаден с идеята да проектира, разработи и внедри инструменти, които отговарят на предизвикателствата пред интеграцията на мигранти. С оглед осъществяването на тази идея, проектът си поставя за цел съвместно да създаде подобрени електронни услуги за мигранти, бежанци, публични органи, неправителствени организации и други заинтересовани лица. Включването на научноизследователски организации в центъра на този подход отговаря на потребността да се подобрят и индивидуализират използваните от публичните власти интерфейси за по-доброто предоставяне на услуги на мигранти и бежанци. За да се постигне това, MIICT разработва система, способна да улови специфичния социо-културен, икономически и правен контекст на мигранти – информация, която може да бъде споделяна между различните публичните органи. За да се насърчи толерантността и да се намали риска от потенциална дискриминация, системата ще действа като защитна стена, т.е. видима ще е единствено информацията, стриктно необходима за изпълнението на конкретна задача на публичен орган, като информация относно пол, етническа принадлежност и възраст ще бъде достъпна единствено, само когато е нужна.

Предходни проучвания установяват че проблеми, свързани с интеграция, дискриминация, заетост, вкл. нетрудоспособност, образование се срещат често сред мигранти от различен произход, вкл. от различни възрастови групи, пол, ниво на образование и имиграционен статус. Фактори като автономност, възприятия, култура и история, както институционални ограничения оформят динамиката и преживяванията на мигрантите, както и очертават сложността на миграционните процеси. В същото време сложността е индикатор на разнообразната природа на миграционните и интеграционните процеси.

Следвайки подход на съвместно създаване MIICT ще проектира, изгради и внедри технологични решения, които улесняват управлението на процесите по интеграция, адаптиране на услуги, така че да пасват на нуждите на мигрантите и спомагат за устойчива и подобрена интеграция. Целта на това технологично решение е да се подобри достъпът до пазара на труда чрез напасване на мигранти с реални нужди на пазара на труда, както и с други възможности за развитие въз основа на техните специфични умения и образование.

Чрез участието на мултидисциплинарен екип, MIICT ще проектира, изгради и внедри процеси, за да гарантира идентифицирането на нужди и потребности на мигранти, органи на публичната власт и неправителствения сектор. Сътрудничеството на представители на академичната общност, индустрията и частния сектор в развитието на електронни услуги ще се осъществи в подобрено предоставяне на услуги, демонстрирано чрез пилотиране в ЕС. MIICT се стреми да предостави на мигранти и бежанци достъп до ключови обществени услуги, а публичните органи и неправителствения сектор – да оправомощи да се възползват от тези технологични решения.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.

Уебсайт на проект MIICT

Партньори по проекта