Акроним: INFORM
Период: октомври 2017 г. - март 2019 г.
Статус: Приключил


Описание

Проектът INFORM обединява 9 партньорски организации от 9 държави членки на Европейския съюз с общата мисия за повишаване на осведомеността относно европейската реформа в сферата на защита на лични данни. Проектът ще допринесе за ефективното и последователно прилагане на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), както и ще подпомогне процеса по транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 в националните законодателства. Под ръководството на Фондация „Право и Интернет“ проектът ще посрещне нуждите на магистрати, практикуващи юристи и съдебна администрация от специализирано обучение върху въпроси относно правото на защита на лични данни, като им предостави обстоен поглед върху новото европейско законодателство в тази сфера.

Концепцията на проекта е да достигне до магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация чрез прилагане на подхода „обучение на обучители“. В рамките на INFORM ще се разработят специализирани обучителни материали, адаптирани методики на преподаване към всяка от целевите групи и e-Learning програма. Екипите на партньорските организации ще положат усилия и в посока повишаване на осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и популяризиране на практическа информация относно ефективното упражняване на правото на защита на лични данни.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.

Уебсайт на проект INFORM


Партньори по проекта