Електронните документи са един от най-важните и най-използвани юридически инструменти за възникване, изменение или прекратяване на права и задължения между субектите. В България правната уредба е създадена още през 2001 г със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Впоследствие, на пан-европейско ниво е въведен Регламент (ЕО) 910/2014, известен също като еИДАС, който стабилизира правната възможност за използване на електронни документи и признаването им като доказателства в съдебни производства. По този начин се получи тласък в използваемостта на електронните документи, превръщайки ги в основен начин на уреждане на отношения между частни субекти и заемащ значителна част в отношенията с държавата.

Това обучение има за цел да придобие знания за основите на електронните документи. Обхванатите конкретни теми са:

• Правен режим на електронните документи според еИДАС.

• Електронни документи, съдържащи електронни изявления и такива, съдържащи друго правно-релевантно дигитално съдържание.

• Материално-правни аспекти и особености на електронните документи според Закона за електронните документ и електронните удостоверителни услуги.

• Субекти, свързани с електронните документи – автор, титуляр, посредник и адресат.

• Време на изпращане, получаване, място на изпращане и място на получаване на електронни документи.

• Процесуални аспекти на електронните документи в граждански производства.

• Електронни документи като вид доказателства – доказателствена стойност, начин на представяне на съда и на страните.

• Правна стойност на възпроизведен електронен документ на хартиен носител.

• Упражнение на процесуални права в електронна форма.

Цели:

• Изграждане на капацитет за преобразуване на на бизнес процесите чрез използване на електронни документи;

• Практически умения и знания относно правната рамка на електронните документи, които ще помогнат за правилно планиране на дигитална трансформация в бизнесите за осигуряване на конкурентно предимство;

• Практически съвети за използване на електронни документи за възникване на правно валидни отношения;

• Примери за начини за ангажиране и представяне на електронни документи в съдебни производства;

• Удостоверение за успешно преминато обучение.

Обучители: Проф. д-р Георги Димитров и Адв. Гергана Върбанова