Период: Януари 2005 – Април 2005
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

С оглед на създаването на необходимата рамка за регулиране на обществените отношения, свързани с размяната на блага и предоставянето на услуги по електронен път чрез използването на съвременни технологии, експертната група към Центъра по право на информационните и комуникационните технологии разработи проект на Закон за електронната търговия. Законопроектът отчита основните принципни положения, действащи на европейско равнище в областта на електронната търговия и установени в Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, в частност електронна търговия, във вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).