Период: Октомври 2014 – Февруари 2015
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Консорциум „ИДЕИН-ФПИ-АФА” е избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“, с възложител Администрацията на Министерския съвет.

Основната цел пред консорциума е създаването на ефективна рамка и подкрепа за изпълнение на фондовете от Общата стратегическа рамка на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. чрез подготовка на специализирани анализи в полза на подпомагане на Централно координационно звено.

При изпълнението на договора ще се ще реализират следните дейности:

  • Анализ на приложението на стандартни таблици за разходи за единица от бенефициентите по проекти, реализирани със средства от ЕСИФ;
  • Подготовка на стандартни таблици за разходи за единица продукт за типични дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициентите по проекти, реализирани със средства от ЕСИФ;
  • Подготовка на стандартни таблици за разходи за единица продукт за дейности по организация и управление на проекти, реализирани със средства от ЕСИФ.

Съдружници в консорциума са „Идеин” ЕООД, Фондация „Право и Интернет” и „АФА” ООД.

Проектът „Подпомагане работата на Централно координационно звено”, в рамките на който се изпълнява настоящия договор, е финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”.

Партньори по проекта