Акроним: MYNNOVA
Период: Декември 2016 - Септември 2018
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проект MYNNOVA обединява 5 организации от 5 държави-членки на Европейския съюз, сред които 2 неправителствени организации, един университет, един младежки център и една компания за обучения в целенасочено усилие за развитието на онлайн менторска платформа, насочена към млади хора, мотивирани да развиват социални иновации, които да отговорят на актуалните национални и европейски обществени предизвикателства.

Партньорите по проект MYNNOVA възприемат дефиницията на Европейската комисия за социални иновации - разработване на идеи, които адресират по-добре социални проблеми, създават връзки и формират нови сътрудничества. Тези иновации се случват под формата на продукти, услуги или модели,които по-ефективно отговарят на определена обществена необходимост. Проектът се съсредоточава върху социалното предприемачество като основен градивен елемент на екосистема за социални иновации. В този смисъл, платформата MYNNOVA ще предлага менторска подкрепа на млади хора, които са мотивирани да развиват социални организации допринасящи за решаването на проблеми от най-голямо политическо и обществено значение в Европа като: преодоляване на социалното изключване, безработицата, справяне с климатичните промени.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. България участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни - Румъния, Словения, Германия и Кипър.

В качеството си на партньор по проекта, Фондация „Право и Интернет“ ще ръководи изпълнението на Дейност „Разработване на платформа MYNNOVA“.


Онлайн менторска платформа на проект MYNNOVA

Партньори по проекта