Период: Ноември 2010 – Юни 2012
Статус: Завършил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Търговско обединение „Модерно управление” със съдружник Фондация "Право и Интернет" съдейства за повишаване на компетентността на експертите от регионалните и местни власти по хоризонталните въпроси при усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ).

Основните дейности включват:

1. Организиране и провеждане на 6 обучения за обучители по междусекторни въпроси в контекста на усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд, в рамките на програмите по Цел 3 на политиката за сближаване "Европейско териториално сътрудничество", за Европейския алианс за териториално сътрудничество и публично-частното партньорство.

2. Организиране и провеждане на 144 обучения на територията на цялата страна за експерти на регионалните и местните органи по междусекторни въпроси в контекста на усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд по програмите по Цел 3 на политиката за сближаване "Европейско териториално сътрудничество", за Европейския алианс за териториално сътрудничество и публично-частно партньорство.

Засягат се темите от следните области: юридически и финансови въпроси, свързани с усвояването на средства от СКФ – обществени поръчки, държавни помощи, финансово управление и контрол, одит и други; публичност и информация; управление на проекти; Европейско териториално сътрудничество, включително Европейски обединения за териториално сътрудничество; публично-частно партньорство.

Индикативният брой на обучените експерти е 2916 души.

При изпълнението на дейностите по проект „Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти” са постигнати следните резултати:

В изпълнение на Дейност 1 „Организиране и провеждане на обучения за обучители по хоризонталните въпроси в контекста на усвояване на средствата от СКФ, по програмите от Цел 3 на Кохезионната политика „Европейско териториално сътрудничество”, за Европейските обединения за териториално сътрудничество и за публично-частно партньорство” са организирани и проведени 6 специализирани обучения за 36 обучители;

В изпълнение на Дейност 2 „Организиране и провеждане на 144 обучения на територията на цялата страна за експерти от регионалните и местни власти по хоризонталните въпроси” бяха организирани и проведени 144 обучения за експерти от регионалните и местни власти по хоризонталните въпроси в контекста на усвояване на средствата от СКФ, като в обученията са включени общо 3118 участника.

При цялостното изпълнение на проекта са отпечатани 3154 броя учебни материали, а участниците декларират висока степен на удовлетвореност, както и че обученията са допринесли значително за развитие на знания и умения им в шестте модула на проекта, а именно : юридически въпроси, финансови въпроси, информация и публичност, управление на проекти, кохезионна политика и публично-частно партньорство.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сфера

Партньори по проекта