Дейностите на отдел „Права на човека“ включват:

  • Изследване на отражението на ИКТ върху основните права на човека – тяхното упражняване, защита и новите форми на нарушения, резултат от дигиталната трансформация. В тази насока експертите на отдела проучват също така възможностите и формите за използване на информационните и комуникационни технологии за ефективната защита на правата на човека. Един от основните фокуси е борбата и превенцията на реч на омразата, разпространявана в Интернет, и съотнасянето ѝ с правото на свободно изразяване. За тази цел, Фондацията понастоящем изпълнява проекта MIICT.
  • Наказателно право, предотвратяване и защита от радикализация. Усилията на Фондацията са насочени към изпълнение на такива проекти, които допринасят за мирното общество, социалното благополучие, по-доброто разбиране на правата на човека в контекста на наказателна процедура и взаимното уважение. В тази рамка екипът на ФПИ успешно реализира проектите StopR и PRESENT и понастоящем работи по проекта FAIR, насочен към засилване на правата на участниците в наказателната процедура.
  • Права на детето. Осигуряването на ефективна защита на правата на детето е една от специфичните мисии на Фондация „Право и Интернет“. Създаването на безопасна интернет среда, в която децата да израстват, ползвайки нейните предимства, е основен приоритет на организацията. Проектите в тази насока целят да подпомогнат както децата, така и техните родители в стремежа им да възпитат правилното поведение на децата в Интернет. Освен това понастоящем Фондацията започна изпълнението на проект E-PROTECT II, последователност от проект E-PROTECT, насочен към засилване правата на децата жертви на престъпления.
  • Насърчаване на толерантността и взаимното уважение. Осигуряване на равенство между половете. Интегрирането на основните права е ключов принцип в работната етика на Фондацията. В тази връзка отделът следи за имплементирането на принципа във всяко едно начинание, свързано с работата на Фондацията по национални и международни проекти – балансът в работните екипи и процеси.